Příprava na maturitní zkoušku

Aplikace moderních výukových metod vedoucích ke zvýšení účinnosti dálkového studia při přípravě na maturitní zkoušku

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.13/04.0026


„Dálkovým studiem k maturitě“

V rámci projektu bude vytvořen systémový interaktivní vzdělávací a prověřovací program na bázi       e-learningového kurzu, který umožní žákům vzdělávajícím se v oborech s maturitou v jiné než denní formě studia efektivní přípravu k předmětům maturitní zkoušky.

Vytvořené nástroje budou určeny žákům dálkové formy studia, kteří studují při zaměstnání a mají ve srovnání s žáky denní formy vzdělávání podstatně menší časový prostor k získávání nových vědomostí. Součástí programu bude rovněž sada nástrojů k ověření získaných vědomostí a dovedností. Arunadiler Žáci se tak budou moci připravovat k maturitě v podmínkách svého domova a v čase, který pro ně bude optimální. Bude jim umožněno průběžné opakování a procvičování látky.

Program současně bude sloužit jako komunikační centrum pro příslušné pedagogy a žáky. Vytvořený systém bude otevřený a bude mít své uplatnění také při vývoji aplikací CRM a ERP, jejichž implementace je možnou cestou budoucího rozvoje portálu.

 

Cíle projektu

1) Poskytnutí zcela nového typu vzdělávání, které přispívá ke změně v přístupu k žákům dálkového studia v této oblasti. Obsahová část je navíc formulována a prezentována způsobem, který vede k přijetí názoru o potřebě celoživotního vzdělávání.

2) Vytvoření otevřeného cyklu informací, které lze do systému výuky zařazovat a doplňovat dle potřeb žáků a s rozšiřujícími si odbornými znalostmi učitelů (předpoklad jejich dalšího vzdělávání)

3) Vytvoření podnětů pro žáky v oblasti, která je pro jejich další praktický život nezbytná, a vhodným

vedením povedou k jejich dalšímu sebevzdělání Ze strany pedagogů projekt vyžaduje nikoliv pouze zvládnutí nové techniky, ale také osvojení si jiných přístupů při výkladu i ověřování znalostí. V tom jim pomáhá soustavné vzdělávání v této oblasti. Z dosavadních reakcí pedagogů je zřejmé, že většina z nich bude vytvářet i své vlastní podklady pro výuku. Firemní struktury . Také pro žáky projekt přináší jiný pohled na výuku a lze předpokládat, že využití kompletů digitálních podkladů ve výuce zvýší zájem o probíranou látku.

4) Snadná aktualizace výukového programu

 

Projekt vznikl na základě doporučení absolventů dálkových forem vzdělání a jejich učitelů. Šetřením mezi nimi byl zjištěn značný časový handicap, který žákům studujícím při zaměstnání ztěžuje přípravu k maturitě. Produkty vytvořené v projektu budou účinným nástrojem vyrovnání ztráty a zastarání středoškolských vědomostí. Mottem projektu je: „Usnadněni procesu učit se, kde já sice chci, ale mám nato málo času.“